Në fund të vitit të shkuar, dizenjova dhe drejtova një vrojtim statistikor socio-ekonomik në territorin e Bashkisë Tiranë (urban e rural). U anketuan 1128 banorë të rritur, të shpërndarë në mënyrë proporcionale në të gjithë territorin e bashkisë, për ta përfaqësuar popullsinë e rritur sa më mirë nga pikpamja gjinore, moshore, dhe gjeografike.

Aktualisht Bashkia Tiranë ka rreth 581 mijë banorë të rritur (18 vjeç e sipër), nga të cilët rreth 484 mijë banojnë në zonat urbane (në 11 minibashkitë origjinale dhe në zonat urbane rreth tyre). Pikërisht për këta banorë të rritur urbanë të Tiranës, po paraqes këtu një radiografi demografiko-politike, me numra të llogaritur përmes vrojtimit statistikor të sipërcituar.

Për t’u veçuar është gjetja se gjysma e zgjedhësve urbanë të Tiranës janë të ardhur nga rrethe të tjera, ndërsa treçereku i kanë prindërit të ardhur nga rrethe të tjera (shihni tabelat më poshtë).