NJOFTIM PER EKSPERTE,SPECIALISTË TË PAVARUR DHE LABORATORË TË AKREDITUAR

Në zvillim të ligjit nr.162/2020 ”Për Prokurimin Publik” si dhe nenit 13 të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.766 datë 13.10.2021 “Për Miratimin e Rregullave për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, KPP shpall konkurrimin për plotësimin e listës vjetore të ekspertëve, specialistëve të pavarur dhe laboratorëve të akredituar në fushat:

 1. Ekspert për lëndët biocide/desinfektuese/dezinsektuese/deratizuese për përdorim në shëndetin publik;
 2. Ekspert Vlerësimi i Pasurive të Paluajtshme;
 3. Ekspert në Restaurim Monumentesh Kulture;
 4. Ekspert Kontabel i Rregjistruar;
 5. Ekspertë Fiskalë;
 6. Inxhinier Mekanik:
 • Profili Automobilistik;
 • Profili Motorrik;
 • Profili Transporti;
 1. Inxhinier Hidrologjik/Hidroteknik;
 2. Inxhinier Elektrik:
 • Profili Enerrgjetikë;
 • ProfiliAutomatizimi i Industrisë;
 1. Inxhinier Topograf;
 2. Arkitekt;
 • Profili Arkitekt;
 • Profili Urbanist;
 1. Inxhinier Druri;
 2. Ekspert në Fushën e Armëve ,Pajisjeve Ushtarake dhe Mbrojtjes Civile;
 3. Ekspert Zjarrfikës;
 4. Inxhinier Gjeolog ne specialitetet:
 • Gjeologji Inxhinierike & Hidrogjeologji;
 • Vendburimet e Mineraleve të Dobishme-Petrologji
 • Gjeologjie Vendburimeve Hidrokarbure
 1. Inxhinier Miniere;
 2. Inxhinier Gjeomatik;
 3. Inxhinier i Pasurimit të Mineraleve dhe Riciklimit të Mbetjeve;
 4. Inxhinier i Naftës dhe Gazit;
 5. Inxhinier Gjeomjedisi;
 6. Inxhinier Mjedisi;
 • Profili Menaxhim i Mbetjeve;
 1. Inxhinier Ndërtimi;
 2. Inxhinier Gjeodet;
 3. Shkenca Informatike/Kompjuterike/Inxhinieri Elektronike/ Informatikë-Elektronikë/ Informatikë-Ekonomike/ Teknologji Informacioni.
 4. Inxhinier elektronik/ shkenca kompjuterike/ informatikë/ teknologji informacioni ose ekuivalent me eksperinece ne pajisjet mjekesorë;
 5. Auditues për eficencën e energjisë në profilet:
 • Ndertesa;
 • Procese industriale;
 • Transport;
 • Menaxher të energjisë;
 1. Kimist
 2. Kimist Industrial;
 3. Kimist Ushqimor;
 4. Farmakolog;
 5. Farmacist Industrial;
 6. Mjek Ortoped, Kardiolog, Okulist, Imazherist, Gjinekolog;
 7. Ekspert Higjene dhe i Mjedisit;
 8. Perkthyes të licencuar ose shoqëri përkthimi në gjuhët : anglisht, frengjisht, italisht, tyrqisht, gjermanisht, greqisht, maqedonisht, rusisht, suedisht, spanjisht,bullgarisht, rumanisht dhe gjuhën kineze;

Laboratorë të akredituar në fushat:

 1. Gjeomatikë dhe Gjeodezi;
 2. Laboratorë të teknologjisë së informacionit/akritekturave/softwerëve/ bazës së të dhënave/ rrjeteve/ sistemeve elektronikë;
 3. Testim i materialeve të ndërtimit;
 4. Testim i ujit, ajrit, zhurmave dhe tokës.
 5. Testim i matësavë të ujit, matësave elektrik;
 6. Testim, analiza të ushqimeve, buka, mishi, qumeshti, nënproduktet e tij, fruta, perime;
 7. Testim i letrës;
 8. Testim i tekstileve;
 9. Testim i vulave ose pajisjeveekuivalente;
 10. Testim i pajisjeve elektrike/elektronike.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat:

 

 1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë në fushën ku ai do të konkurrojë;
 2. Të ketë licencë në fushat ku ligji e parashikon pajisjen me të;
 3. Të ketë të paktën 5 vite eksperinecë pune;

Laboratorët:

Duhet të jenë të akredituar/licensuar në përputhje me ligjin në fuqi.

Kandidati /subjektet duhet të paraqesin Brenda datës 09 Dhjetor 2022 në selinë e Komisionit të Prokurimit Publik ose në adresën [email protected] ose në seksionin e dedikuar të aplikimit në faqen zyrtare kpp.al këto dokumenta:

 • Kërkesën për aplikim;
 • Jetëshkrim;
 • Fotokopje të diplomës dhe librezës së notavë;
 • Fotokopje të licencës si ekspert;
 • Të librezës së punës;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Numër kontakti;
 • Si dhe adresën e plotë të vendbanimit.