Nga Charles Q. Brown Jr. dhe David H. Berger/ Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes e Departamentit të Mbrojtjes e vitit 2018 ishte e prerë në vlerësimin e saj për avantazhet gërryese strategjike të Amerikës: U shtria amerikane nuk gëzonte më përparësinë globale dhe për të qëndruar k onkurruese, duhej të bënte ndryshime thelbësore. Kryesisht, ajo duhet të ndërtojë një forcë më v dekjeprurëse dhe moderne; të forcojë aleancat dhe partneritetet ndërkombëtare; dhe të reformojë departamentin për të përmirësuar performancën dhe përballueshmërinë. Profesionistët e sigurisë kombëtare në të gjithë spektrin politik miratuan strategjinë dhe Kongresi i dha asaj mbështetje dypalëshe.

Pavarësisht suksesit të NDS në ndërtimin e një ndjenje u rgjence, ai nuk ka ndryshuar përparësitë e investimeve të mbrojtjes në shkallën ose qëllimin e nevojshëm për të përgatitur u shtrinë amerikane për një k onkurrencë të madhe të fuqisë. Ndërsa ka disa arsye për këtë, ne besojmë se një faktor kryesor kontribues është fiksimi i “gatishmërisë” dhe mënyrës se si konceptohet, nga shërbimet u shtarake, Departamenti i Mbrojtjes dhe Kongresi.

Çdo vit Shtetet e Bashkuara shpenzojnë miliarda për ta ndërtuar atë, duke zhvilluar metrika për ta matur dhe duke u përpjekur për ta krijuar dhe mirëmbajtur më shumë – por çfarë saktësisht është gatishmëria?, transmeton lexo.com.al.

Gatishmëria në thelb ka të bëjë me gatishmërinë për l uftime – të kesh pajisjet e duhura, stërvitjen dhe mirëmbajtjen për të pasur sukses në fushat e b etejës aktuale dhe të ardhshme. Fatkeqësisht, tempo e lartë operacionale e dy dekadave të fundit ka s htrembëruar kuptimin e gatishmërisë. Gatishmëria është bërë sinonim i disponueshmërisë. Me fjalë të tjera, një njësi e gatshme është ajo që është në dispozicion për vendosje të menjëhershme – e përgatitur për të “l uftuar sonte”.

Por, çfarë ndodh me njësitë që duhet të l uftojnë në k onfliktet e nesërme? Ndërsa kjo pikëpamje afatshkurtër dhe e ngushtë e gatishmërisë mund të ketë qenë e përshtatshme për një epokë të hershme, kur aftësitë u shtarake të Amerikës tejkalonin shumë ato të k undërshtarëve tanë, ajo është aspak e përshtatshme për një mjedis të karakterizuar nga k onkurrencë e madhe e fuqisë.

Për të k onkurruar me Republikën Popullore të Kinës dhe Rusinë dhe për të adresuar me sukses s fidat e tjera e mergjente, u shtria amerikane kërkon një kornizë të re për vlerësimin e gatishmërisë. Duhet të përqendrohet më pak në disponueshmërinë afatshkurtër dhe më shumë në aftësinë e ardhshme dhe avantazhin e l uftës ndaj k undërshtarëve përkatës, transmeton lexo.com.al.

Kuadri aktual është i p aekuilibruar dhe p aragjykon fort shpenzimet për pajisjet e trashëguara që ne posedojmë sot, shumica e të cilave u krijuan në vitet 1980 dhe 1990. Ndërsa këto aftësi të trashëguara mund të kenë qenë të dobishme në parandalimin e k onfliktit dhe b etejat fituese në një epokë të hershme, ato nuk ofrojnë më avantazh ndaj k onkurrentëve – një përfundim thelbësor i NDS dhe i Task Forcës dypartiake të Kongresit për të Ardhmen e Mbrojtjes. Ne propozojmë një kornizë të re për përcaktimin e gatishmërisë, një ekuilibër më i mirë i nevojave të sotme me ato të nesërme, duke përfshirë elemente të disponueshmërisë aktuale, modernizimit dhe r rezikut.

Si një pikë fillestare, ne rekomandojmë që të shtohen në matjet e gatishmërisë shtresa të reja të analizës duke përdorur inteligjencën artificiale për të shfrytëzuar mjedisin e pasur të të dhënave të u shtrisë. Një kornizë e tillë do t’u mundësonte shefave të shërbimit u shtarak të përcaktonin më mirë përparësitë e investimeve në kërkimin, zhvillimin dhe iniciativat e ardhshme të krijimit të f orcës, sesa të shpenzojnë shumicën e burimeve të tyre për t’i bërë aftësitë e vjetra të gatshme për operim.

Si rrjedhojë, kjo kornizë do të na lejojë të arrijmë forcat që komandantëve të sotëm l uftarakë u duhen për t’u angazhuar me aleatët dhe partnerët, të k onkurrojnë me k undërshtarët, të parandalojnë k onfliktin dhe, nëse është e nevojshme, të fitojnë l uftërat. Por kjo do të lejojë gjithashtu investime në aftësitë që komandantët e ardhshëm l uftarakë do të kërkojnë për të njëjtat misione. Ndërtimi i një kornize rigoroze, të drejtuar nga të dhënat, do të ndihmojë në ekuilibrimin më të mirë të r reziqeve dhe shkëmbimeve ndërmjet plotësimit të kërkesave të menjëhershme për forcat e disponueshme me imperativat e modernizimit, transmeton lexo.com.al.

Funksioni ynë kryesor si shefa shërbimesh është të organizojmë, trajnojmë dhe pajisim forcat tona për shërbim. Ne u detyrohemi komandantëve l uftarakë që përdorin këto forca, aftësitë që prodhojnë një avantazh l uftimi tani dhe në të ardhmen, jo thjesht sasi më të mëdha të pajisjeve ekzistuese të papërshtatshme për k onkurrencë ose k onflikt me fuqitë e mëdha.

Arritja e këtij qëllimi do të kërkojë përshpejtimin e investimeve në aftësi, duke përfshirë a rmët hipersonike; Avionë të pilotuar në distancë të mundësuar nga inteligjenca artificiale; g oditje depërtuese me rreze të gjatë; komandë dhe kontroll të vërtetë të përbashkët për të gjithë fushat; automjete tokësore dhe ajrore pa pilot; r aketa të lëvizshme tokësore me rreze të gjatë; dhe mbrojtje më të mirë të integruar ajrore dhe r aketore.

Për të qenë të qartë, nuk sugjerojmë thjesht shkurtimin e fondeve për gatishmërinë afatshkurtër dhe kapacitetin e trashëguar, por përkundrazi ridrejtimin e kursimeve drejt modernizimit transformues si pjesë e kornizës sonë të re të gatishmërisë dhe në përputhje me modelet më të mëdha të hartimit të f orcës në të ardhmen. Përditësimi i mënyrës së matjes dhe konceptimit të gatishmërisë do të lejojë shërbimet u shtarake, Departamentin e Mbrojtjes dhe Kongresin të “identifikojnë, zëvendësojnë dhe pensionojnë platforma të kushtueshme dhe joefektive të trashëgimisë”, një domosdoshmëri k ritike e shënuar nga Task Forca për të Ardhmen e Mbrojtjes, transmeton lexo.com.al.

Është e kuptueshme që amerikanët presin që Forcat e tyre Ajrore dhe Detare të jenë gati për të mbrojtur kombin – si sot ashtu edhe në të ardhmen. F atkeqësisht, një preokupim i k rizave të sotme po vë në r rezik përgatitjet për s fidat e ardhshme. Kjo duhet të marrë fund. Është koha të fillojmë një kuptim të ri të asaj që do të thotë të jesh “gati” në një epokë të k onkurrencës së rinovuar. Ne kemi një dritare unike, por të kufizuar, të mundësive. Koha për të vepruar është tani./TheWashingtonPost/Lexo.com.al/e.c.