Lëvizjet e para të Presidentit Biden për t rajtimin e Rusisë përfshijnë mësime të vlefshme nga L ufta e Ftohtë: se është e mundur të angazhohet Moska kur është në interes të Shteteve të Bashkuara ndërsa vazhdohet me pë rballjen ndaj sjelljeve që janë të dë mshme dhe k undër SHBA. Kjo qasje premton të rikthejë mendjen e shëndoshë në politikën e SHBA pas katër viteve m isteri dhe m ospërputhjeje në nivelin më të lartë.

Z. Biden njoftoi se Shtetet e Bashkuara do t’i propozojnë Rusisë një zgjatje pesë-vjeçare të marrëveshjes së NEW START që k ufizon a rmët b ërthamore strategjike, e cila skadon më 5 shkurt dhe ka një dispozitë për një zgjatje të tillë. Ky është traktati i fundit i mbetur dypalësh që kufizon a rmët b ërthamore pas rënies së Intermediate-Range N uclear Forces Treaty nën Presidentin Donald Trump, politikat e të cilit ndaj Rusisë kalonin midis afinitetit të tij për Presidentin Vladimir Putin dhe qasjeve më s keptike në administratën e tij. Zgjatja e marrëveshjes së NEW START, e cila k ufizon të dy palët në 1,550 koka b ërthamore në 700 lëshues dhe ka një verifikim efektiv, është në interesin e të dy kombeve. Administrata e z. Trump nguroi të kërkonte një zgjatje ndërsa përpiqej pa sukses për të afruar Kinën në një negociatë shumëpalëshe, një qëllim afatgjatë i vlefshëm që mund të ndiqet më vonë. Z. Biden nuk duhet të d ështojë për të përfituar nga zgjatja pesë-vjeçare për të bërë një vlerësim të k ërcënimeve në të ardhmen, si b ërthamore ashtu edhe k onvencionale, nga Rusia, Kina dhe gjetkë. Aty ku është në interes të Shteteve të Bashkuara, ai duhet të kërkojë mundësi të reja për kontrollin e a rmëve, transmeton lexo.com.al.

Presidenti urdhëroi gjithashtu një vlerësim të inteligjencës për katër aspekte të hollësishme të sjelljes ruse: t hyerja e fundit k ibernetike e SolarWinds, n dërhyrja në zgjedhjet e vitit 2020, përdorimi i a rmëve k imike kundër udhëheqësit të opozitës Alexei Navalny dhe raportet se Rusia u tregua bujare ndaj u shtarëve amerikanë në Afganistan. Vlerësimi i inteligjencës do t’i japë z. Biden një shans për t’i kërkuar z. Putin dhe qeverisë së tij ll ogaridhënie kur është e nevojshme, dhe për të p rotestuar në termat më të fortë kur është e përshtatshme. Secili prej këtyre e pisodeve kërkon një përgjigje më të f ortë të SHBA sesa ajo e siguruar nga z. Trump. Në rastin e z. Navalny, pyetja nuk është vetëm fati i figurës kryesore të opozitës që ishte në s hënjestër të një a tentati, por edhe m osrespektimi i qartë i Rusisë për një traktat ndërkombëtar që ndalon përdorimin e a rmëve k imike.

Gjatë L uftës së Ftohtë, Presidenti Ronald Reagan arriti të negociojë marrëveshjet e kontrollit të a rmëve me Bashkimin Sovjetik duke mbajtur gjithashtu p resionin në fusha të tjera, të tilla si k onfliktet rajonale dhe të drejtat e njeriut. Z. Biden, i cili i njeh mirë ato vite, ka të drejtë të miratojë modelin me shumë detyra për sot. Rusia ka vënë vazhdimisht në p rovë Perëndimin. Urdhri i Presidentit për komunitetin e inteligjencës duhet të përfshijë gjithashtu një raport mbi n gacmimin me “Havana s yndrome” që p lagosi dhe s ëmuri zyrtarë amerikanë jashtë vendit. Qëndrimi tepër personal i z. Trump ndaj z. Putin ishte sa pa përmbajtje, aq edhe s ekretiv. Z. Biden po fillon në këmbën e djathtë, duke njoftuar që nga fillimi se ai është i përgatitur të merret me një çështje të rëndësishme, por gjithashtu se ai nuk do të d ridhet nga artet e p akëndshme dhe të e rrëta të z. Putin./WheWashingtonPost/Lexo.com.al/e.c.